فردا ساعت ۹ صبح روز ۱۲ بهمن، باز هم سوت کشتی‌ها و ناقوس کلیساها بیخ گوشمان قراره نذاره ما بخوابیم!