مراسم سالگرد صادق طباطبایی بود. دعایی آمده بود منبر رفته بود خزئبلات میگفت