حالا آخرش ما نفهمیدیم قبله یعنی چی؟
قبله ینی حلقه چشم مستت ‎· mostafa
@mostafa: آی گفتی ... ‎· Mahmoud