حالا آخرش ما نفهمیدیم قبله یعنی چی؟
قبله ینی حلقه چشم مستت ‎- mostafa
@mostafa: آی گفتی ... ‎- Mahmoud