از قدیم رسم بود تو فرفر غر بزنیم، دیگه اومدم براتون غر بزنم امروز