چه صفحه لاگینش بی رنگ و روحه، اصلا انرژی نداره. فرندیدمون رنگ داشت، روح داشت. اصلا انرژی میداد