Mas
بوق بوق
ماشین عروسه ؟ :)) مبارکه ‎- Mamad
به سلامتی چرا ما رو دعوت نکردی ؟ :دی ‎- Vivavida
بوق سلام بود فقط :)) ‎- Mas