به دور بعد صعود کردیم و این کیروشی پور پوزش به خاک مالیده شد