شما روافض باعث کوشته شده مسلمین هستید از بورما و باکستان گرفته تا بلاد شام...شما صفیونی های صهیون با آمریکان دست می دهید و جست ضد امریکانی میکیرید. ُسران شما امریکانی هستند. شما عمیل امریکانید