شیشان را شما به روس تشتری کردید. شما در بوسنه و هرزک کودکان چشم ازرق را به صربیا فروختید شما در ازربایجان پوشت مجاهدین را خالی و ارمن را نصرت کردید. شما روافض فاحشید.
حق داری والا... همینه ‎· zYa-Bushehr