Avatar for mayeli
شیشان را شما به روس تشتری کردید. شما در بوسنه و هرزک کودکان چشم ازرق را به صربیا فروختید شما در ازربایجان پوشت مجاهدین را خالی و ارمن را نصرت کردید. شما روافض فاحشید.
Comment
حق داری والا... همینه ‎· zYa-Bushehr
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2015-2018 Mokum.place