چه همه بعد فرفر موفقیت ها در زندگی کسب کردن. منم بعد از فرفر سه چهار کیلو چربی دور شکم کسب کردم -.-
دستاوردهای تو اقتصادی از نوع پس انداز بوده :)) ‎- soshyans
دست آورد های من بیشتر دشمن سلامتی بوده تا اقتصادی هااا :)))) ‎- Mehrshad