دیگه چون راضی بودید از عکسه #halfface
ec3c98e2411f1f096717cca3998e5d82.jpg
بزرگ ترشو نداشتم متاسفانه. در واقع این تنها نسخه از این عکسه :)) ‎· Mehrshad
:))) ‎· javadoo