دیگه چون راضی بودید از عکسه #halfface
بزرگ ترشو نداشتم متاسفانه. در واقع این تنها نسخه از این عکسه :)) ‎- Mehrshad
:))) ‎- javadoo