چه سفید مفید و تر تمیزه اینجا آدم حیفش میاد استفاده کنه کثیف شه
تو فرندفید هم بودی!؟ ‎· پَــرسان