وقتی خودتو دست پایین بگیری ، همه خودشونو برات دست بالا میگیرن