درست وقتی که فکر می کنی دیگه هیچی از این بدتر نمی شه، سیگارت هم تموم می شه!