نمیشه فله ای همتونو ساب کنم بره؟ ناموسن حال ندارم تک تک
میتونی به سابهای من و نومیا اکتفا کنی :) ‎- Dr.RoHo
همه رو صید کردین روز اولی :) ‎- Milad