شماره انداز آپلود عکس اینجا تو مایه های سیستم نوبت دهی بانکهاست! شماره ۲۳۴ به باجه آپلود عکس