اگه قرار فرفری آخر سال گذاشتین صد درصد میام! شاید در معیت بانو