علاقه افراطی هفتادیا به دیالوگای کمر به پایین چه با دلیل چه بی دلیل در تلگرام مثال زدنیه! حالا منم خیلی پاستوریزه نیستم ولی صحنه رقابت رو به این نوجوانان جویای نام واگذار میکنم