ب این سرعت نیازی به پرایوت کردن نبوداا، حداقل میزاشتین یک استکان چای بخوریم بعد