امروز پرویز پرستویی رو دیدم! خیلی متواضع و ماخوذ ب حیا بود برعکس بقیه بازیگرایی که دیده بودم