تلگرام و اینستاگرام رو این یارو کمک فنریه برداشته،چه جوریاس بیمارستانا؟ پرستارا از هرکی لخت میشه فیلم مخفی می گیرن؟
مخفی نبود ک ، از چیزای نادر و فلان ، فیلم میگیرن برای اشتراک و اموزش و چی میز :دی ‎· میر آق دایی آرش جونی ®© ™
چى شده؟ ‎· Seety
آرش مشکلی نداری فیلم اعضای مربوطه ات رو عالم و آدم ببینن؟ ‎· Milad
سیتی در اینستاگرام سرچ کن کمک فنر ‎· Milad
@miladam ها صورت ک معلوم نیس ، ولی من غلط بکنم کمک فنر بخواب غیب کنم :))))) ‎· میر آق دایی آرش جونی ®© ™
لینک؟ ‎· greendove
سلاااااااام گریین ‎· Milad