چن وقت پیش عروسی هم دانشگاهای سابقم بود که بعد از ۱۳ سال دوستی و عبور از سندروم ۳۰ سالگی بالاخره طلسم رو شکوندن و رسما ازدواج کردند
مبارکش باشه ‎· جولیا پندلتون