اینقد که با اهل فرفر دوام دوستی داشتم با اهالی دنیای واقع نداشتم، رفت تو ۸ سال
بخودم افتخار میکنم که رفیق میدونی منو:-) ‎· جولیا پندلتون
رفیق بی کلک فرفر ‎· كشكول
مرسی و مخلص ‎· Milad