اینقد که با اهل فرفر دوام دوستی داشتم با اهالی دنیای واقع نداشتم، رفت تو ۸ سال
بخودم افتخار میکنم که رفیق میدونی منو:-) ‎- جولیا پندلتون
رفیق بی کلک فرفر ‎- كشكول
مرسی و مخلص ‎- Milad