یک رفیقی دارم آلمان میگه آلمانیا ناجور شاکی اند از هجوم اوارگان سوریه چون خیلی خاورمیانه ای اند و در فرهنگ آلمان جذب ناپذیر! زنها المانی هم ازشون می ترسن