سال تحویل ۹۵ ساعت ۸ صبح آخه ! کی بریم حموم قبل سفره هفد سین پس؟بندازینش شب بابا
منم عزا گرفتم اون وقت صبحه ‎· بــــــــــاران!
احتمالا شبش نخوابم :)) ‎· SaeedTheGiraffe ?
شب نمیخوابیم دیگه ‎· LilaC
شب قبلش ‎· همصدا
خارجیا همیشه سال تحویلشون ۱۲ شب چه خوبه ‎· Milad