سال تحویل ۹۵ ساعت ۸ صبح آخه ! کی بریم حموم قبل سفره هفد سین پس؟بندازینش شب بابا
منم عزا گرفتم اون وقت صبحه ‎- بــــــــــاران!
احتمالا شبش نخوابم :)) ‎- SaeedTheGiraffe ?
شب نمیخوابیم دیگه ‎- LilaC
شب قبلش ‎- همصدا
خارجیا همیشه سال تحویلشون ۱۲ شب چه خوبه ‎- Milad