باید از این ساختمان برم! همسایه ها فرهنگ آپارتمان نشینی ندارن، با هم درگیر شدن و دماغ شکوندن
اگر یادآور خاطرات بده و مشکلات این شکلی داری هر چه سریعتر اقدام کن ‎· Mamad
اوه اوه ‎· خانوم میم
بعد عید میرم ‎· Milad