پنشمبه جمبه ایران تعطیله،شمبه یکشمبه بلاد کفر! کلا ۲ روز و نصفی در هفته با کفار ارتباط داریم
ما هم همین بدبختی رو داریم ...شنبه یکشنبه اگه وسط بدبختی هم گیر کرده باشم کسی ازون طرف به فریادم نمیرسه...بعد پنج شنبه جمعه خی رابراه ایمیل و زنگ و کوفت ‎· نومیا
لامصبا تعطیل که میکنن هیچ خدایب نمیتونه به کار وادارشون کنه،غیب میشن اصن :) ‎· Milad
بعله هیچ خدایی نمیتونه وادرشون کنه اما همونا پفیوزا انتظار دارن که ونج شنبه جمعه جوابشونو بدی ‎· نومیا