فامیلمون کمری پلاک اروند میخاست زنگ زدم نمایندگی دوبی یارو خانم منشی ایرانیه زرت و زرت انگلیسی با لهجه عربی جوابم میداد
ایرانی با لهجه عربی؟ ‎· Dice Marshal
سه تا زبون رو با هم میکس کن ببین چه ملغمه ای میشه..همونجوری حرف میزنه ‎· Milad