تا حالا پارازیت رو ماهواره ندیدم! من و تو هم صاف عین آینه داره میگیره منتظر استیج
منو و تو یک؟ ‎- گیص فرفرون
اره دیگه. ‎- Milad
ما همیشه من و تومون پارازیت بوده اصلا نمیفهمم مشکل پارازیت با این شبکه چیه :-/ ‎- Vivavida
رو همه جهت ها پارازیته؟ یاهست و هاتبرد و فک کنم یکی دوجا دیگه هم هستن ‎- Milad