یکی داریم تو فامیل احتیاج داره قرص اعصاب بخوره که مخل آسایش بقبه نشه ولی نمیخوره و خانواده ای رو دچار مشکل کرده