قیافه این یارو دعوا داره،داره میگه میاااام براااتا
کدوم؟ ‎· همصدا
همینکه یغمایی خوند ‎· Milad