قیافه این یارو دعوا داره،داره میگه میاااام براااتا
کدوم؟ ‎- همصدا
همینکه یغمایی خوند ‎- Milad