لهجه سندی رو دارین?
ها آبودانیه! می دونم :دی ‎- همصدا
عاليه لهجه ش. آدم ميخواد بچلوندش ‎- Seety