لهجه سندی رو دارین?
ها آبودانیه! می دونم :دی ‎· همصدا
عاليه لهجه ش. آدم ميخواد بچلوندش ‎· Seety