شاهین نجفی شونه؟
یاسشونه ‎- گیص فرفرون
یه رپر خوب دیگه هم بود که حذف شد. ‎- همصدا