شاهین نجفی شونه؟
یاسشونه ‎· گیص فرفرون
یه رپر خوب دیگه هم بود که حذف شد. ‎· همصدا