خب من اومدم رو صحنه..رای بدین یالا
سوووت جیع دست داد هواااارررر ‎- مستانه