شبکه دیدار مورتون مظاهری داره چوب بازی لرها رو نشوپ میده، جدی ب قصد کشت میزنن :)) چه اهنگای لری قشنگی هم زمینه
ببینید باحاله ‎· Milad