هرکسی باید به دنبال پاسخ به پرسشهای خودش باشد،پروتکل به طور خودکار عمل خواهد کرد،این یعنی قدرت