به جاده طولانی تهران جنوب عادت کردم‌ و زودتر میگذره،کوهها و دشتها و جنگلها رو باید گذر کرد تا رسید
معمولا ۵ و نیم صبح راه می افتم و ۴ عصر می رسم ‎· Milad