چه همه تون مهاجرت کردین تهران !همش ۱۰ ماه نبودیماا