اونایی که تو دور همیا قلیون نمیکشن رو ۲ درصد کمتر از بقیه تحویل میگیرم :))
معتاد:دی ‎- Aliusha
والا خو:)) می تنگن تو فاز بقیه ‎- Milad
مى تنگن يعنى چى؟ ‎- بــــــــــاران!
سیگار بکشیم چی ‎- حاجیه خانوم فلفل سادات
چه سوال سختی پرسیدی:)))) ترجمه لهجه جنوبی به تهرانی ‎- Milad