فید فوتبالی پیرزاد منو یا بازیکن عربستان سعودی انداخت که فردوسی پور روش نمیشد اسمشو صحیح بگه میگفت عبدالله کانی د