یک هفته خودمو پاره میکنم جمعه شه بخابم بازم ۷ صب بیدارم