کامنتای اینستاگرام سندی :))) آقا من از همشهری بودن با شهرام استعفا میدم