عطا رای آورده! یک مشت فنچ بش رای دادن
باباش براش اپل خریده ب عطا رای میده..گوگولیا ‎· Milad