چه حرکت غیر منتظره ای کرد سولماز! یخ زدن همه
؟ ‎· Seety
گفت پشت پرده برنامه خبراییه ‎· Milad
برنامه زنده :))) ‎· Mamad