چه حرکت غیر منتظره ای کرد سولماز! یخ زدن همه
؟ ‎- Seety
گفت پشت پرده برنامه خبراییه ‎- Milad
برنامه زنده :))) ‎- Mamad