یجوری گفت پشت پرده آدم فکرای فیلان میکنه خب
پشت پرده های خاک بر سری ... ‎- Hamed Malek
ینی ممکنه! اوا خاک عالم ‎- Milad
یکیشون گفت از توی اطاق صدای داد و هوار می اومد ‎- pirzad
ینی زوری؟ ‎- Milad
دقیقن با هدف این حرفو زد. اینجور ادما راحت طرد میشن ولو اینکه حق هم باهاشون باشه ‎- Mamad
کلا محو میشه بعد از مدتی ‎- Milad