یجوری گفت پشت پرده آدم فکرای فیلان میکنه خب
پشت پرده های خاک بر سری ... ‎· Hamed Malek
ینی ممکنه! اوا خاک عالم ‎· Milad
یکیشون گفت از توی اطاق صدای داد و هوار می اومد ‎· pirzad
ینی زوری؟ ‎· Milad
دقیقن با هدف این حرفو زد. اینجور ادما راحت طرد میشن ولو اینکه حق هم باهاشون باشه ‎· Mamad
کلا محو میشه بعد از مدتی ‎· Milad