سر کار هم بحث سلماز ، چه جو استیج گرفته ملتو
مردم فضولی هستیم خو ‎- samantam
سولماز ‎- جولیا پندلتون
من و تو سفارت نداره از دیوارش بریم بالا؟ ‎- Milad