امشب داغ کردم بعد هرگز یک نخ سیگار کشیدم! آمپر اومد پایین