چند قسمت از کیمیا تو محله ما پرشد! ناموسن هیچکی اهمیت نمیداد، تازه شاکی بودن چرا نمیزارن اول صبح بخابیم با سرصداهاشون