Avatar for miladam

اینایی که از فرط بیکاری میرن دکترا میخونن که دیرتر بیکاری شون رو احساس کنن

Comment

خدمت آقا، خدمت :|

 ‎· SaeedTheGiraffe ?
Comment

خدمت رفتن با دکترا و در سن بالا عذابش خیلی وحشتناک تره

 ‎· Milad
Comment

ما نیت خرید داریم:دی

 ‎· SaeedTheGiraffe ?
Comment

۸ سال غیبت بعد از دیپلم رو داری؟

 ‎· Milad
Comment

سال دیگه میشه هشت سال :))) از هشتاد و شش که دیپلم گرفتم:دی

 ‎· SaeedTheGiraffe ?
Comment

البته بچه ها میگفتن کردنش پنج سال غیبت و تصویب شده

 ‎· SaeedTheGiraffe ?
Comment

اگه تو این فاصله دانشجو باشی غیبت حساب نمیشه ها..البته امیدوارم معاف شی

 ‎· Milad
Comment

البته تو بلاد کفری...و ممکنه بدون معافیت تحصیلی رفته باشی

 ‎· Milad
Comment

بدون معافیت رفتم، خیلی هم سخت بود، البته الان دیگه گذشت :))

 ‎· SaeedTheGiraffe ?
Comment

جیمی )

 ‎· Milad

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10