غذاهای عربی خیلی چربند و پرگوشت و برنج! واس همین اکثرا تنومندن
به درد عصر جديد كه تحرك انسانها كمتره نميخورن ‎- 52salam52
اره امیر ..زود هم سکته میکنن به خاطر فشار چربی به قلب ‎- Milad